Institutul de Geologie şi Seismologie

Rezultate stiintifice

Rezultate stiintifice

Rezultate performante în anul 2011

Principale rezultate ştiinţifice obţinute în anii 2006-2010:

  • Metodă de evaluare a interacţiunii “sol-structură” la cutremure puternice.

Esenta fenomenului. Pîna în prezent, în lucrările de proiectare/analiză a construcţiilor se consideră, ca fundaţia construcţiei este rigid ficsată de solul, pe care ea este amplasată, şi că la cutremurele puternice fundaţia şi solul efectuiază miscări sincronice (vezi modelul Fig. 1a).  In ultimii ani, insă,   apar tot mai multe mărturii a existenţei  fenomenul „interacţiune sol-structură” (ISS), care influienţeză puternic reacţia structurei la acţiunea seismică.  Asadar, interacţiunea sol-structură este fenomenul, chind construcţia masivă influienţează mişcarea comună a construcţiei ca atare şi a solulului de sprigin.  Interacţiunea „sol -structura”  este provocată de: i) incapacitatea fundaţiei construcţiei de a urma oscilaţiile libere ale construcţiei  (interacţiune cinematică); ii) acţiunea dinamică a sistemului comun „sol-structură” asupra mişcării solului, care sprigină fundaţia construcţiei (interacţiune inerţială). Conferinţele ştiinţifice specializate din ultimii ani,  consacrate acestei probleme (SUA, 2004, India, 2006, Spania, 2007 şi a.) au recomendat cercetarea continuă a acestui fenomen, cît şi încorporarea lui în normativele antiseismice.

Rezultatul obţinut va permite înţelegerea  mai profundă şi modelarea fenomenului complex  „interacţiune sol structura”, ceia ce va contribui la îmbunătăţirea calitătăţii proiectării construcţiilor seismorezistente, iar în ultimă instanţă, la reducerea pierderilor de vieţi omenesti şi daunelor economie, pricinuite de  cutremurele puternice; 

In baza rezultatului obţinut a fost publicată lucrarea „Soil-Structure Interaction Effects of Instrumented Building” în revista  internaţională  de prestigiu  Bulletin of Earthquake Engineering” ,V.5, No 4,, pp.533-547  (Şpringer) (Noiembrie) 2007 şi lucrarea „Analysis of SSI from Instrumented Building Response”în revista „The Structural Design of Tall and Special Buildings”, V. 17, Issue 2, USA, p. 387-399.

 Pentru fiecare din cele două zone focale, ce reprezintă pericol real pentru teritoriul Republicii Moldova (Vrancea şi Predobrogea) au fost obţinute valori noi a magnitudinii maxime Мwмах, coeficientului Gutenberg-Richter b, recurenţei medii a cutremurelor. A fost propus modelul seismicităţii de adîncime a zonei focale Vrancea, care  reprezintă  zona focală în cauză prin câteva straturi, fiecare posedând un anumit potenţial seismic. Au fost stabilite  legităţile formării şi manifestării efectului seismic pe suprafaţa terestră a teritoriului RM. In rezultatul studiului particularităţilor zonelor focale Vrancea şi Predobrogea, proprietîţilor elastice şi seismice a solurilor, factorilor de risc, a fost elaborată baza stiinţifică pentru prognozarea cantitativă a  pericoluluiseismic  în teritoriul Republicii Moldova. 

Model nou de prognozare a consecinţelor cutremurelor de pămînt puternice, ce ţine cont de specificul sursei seismice, structura geofizică şi fondul construit. Modelul elaborat a fost testat şi aplicat pentru evaluarea riscului seismic în teritoriul or. Chisinău

  • Modelul numeric al apelor subterane ale Republicii Moldova (Laboratorul hidrogeologie,  sef laborator- dr. C.Moraru)

A fost efectuiată optimizarea si testarea modelului numeric al apelor subterane a R.Moldova. Acest model este creat pentru prima data in tara noastra. Modelarea permite evaluarea  fluxului de apa subterana din teritoriile Ukrainei si Romaniei, calculele rezervelor apelor subterane din teritoriul Moldovei si monitorizarea regională a conditiilor hidrogeodinamice a hidrosferii subterane a tarii. Un prim rezultart concret al aplicării modelului în cauză constă în faptul, că rezervele apelor subterane ale R. Moldova (complexul silirian –neogen) sunt apreciate ca fiind de doua ori (ca minimum) mai mari, comparativ cu datele  aprobate în present .

In perioada evaluată se poate de remarcat următoare elaborări:

Harta zonării seismice a teritoriului RM. Avanagul şi efectul economic al harţii este determinat de faptul, că fiind elaborată în bază de date noi şi metode moderne, mai sofisticate, harta nouă: i) reflectă mai adecuat pericolul seismic în teritoriu;  ii) comparativ  cu harta veche, suprafaţa zonei cu nivel înalt al pericolului seismic (8 grade conform scării seismice MSK) este mai redusă, ceia ce va asigura economia materialelor de construcţie. Efectul social este determinat de  majorarea securitatii seismice  a teritoriului privind siguranţa populaţiei şi  infrastructurii la acţiunea cutremurelor.

Prin ordinul Ministrului Construcţiilor şo Dezvoltării Regionale N 23 din 25 decembrie 2009 Harta în cauză a fost pusă în aplicaţie.

Harta microzonării seismice a teritoriului or. Chişinău. Harta în cauză asigură:

         Considerare adecuata a pericolului seismic;

         Utilizare rationala a materialelor de constructie;

         Reducera riscului seismic in teritoriu

Domeniile de implimentare a harţii:

         Proiectarea si construcţia antiseismică;

         Elaborarea schemelor generale de dezvoltare a localitaţilor RM .

Prin ordinul Ministrului Construcţiilor şo Dezvoltării Regionale N 27 din 28 decembrie 2009 Harta în cauză a fost pusă în aplicaţie.

Harta riscului seismic or Chişinau. Conform hărţii, în teritoriul orasului există sectoare cu o probabilitate inaltă de deteriorări serioase la viitoarele cutremure puternice. Harta riscului seismic se  recomandă pentru utilizare de către organele de decizie la efectuarea lucrărilor de urbanism (planificare, dezvoltare, etc.). Rezultatele de asemenea vor fi utile bisnesului, proprietarilor de edificii, companiilor de asigurare.

Cartarea apelor subterane ale Republicii Moldova. A fost efectuata cartarea apelor subterane dupa valorile parametrilor chimici neorganici conform Normativelor Sanitare a R.Moldova (a.2007). Baza cartarii hidrogeochimice constitue stratele acvifere cu apa potabila, raspindite pe tot teritoriul tarii. Metodologia cartarii include elaborarea modelelor cartografice digitale pentru fiecare element /parametru chimic aparte (mineralizare, fluor, sulfati etc.). Valoare rezultatelor obtinute se estimeaza prin prima cartare de asa tip in R.Moldova, integrarea hartilor obtinute in cadrul hartii hidrogeologice a Europei si folosirea unei conceptii teoretice noi despre conditiile hidrogeologice a   partiii marginale de est a Plarformei Vest – Europene.

Zonarea acviferului  Sarmatianul Inferior conform indicilor productivitatii stratului. Zacamintele de apa sunt caracterizate numeric prin debitul forajelor, debitul specific, coeficientul de filtratie, coeficientul de rezerve şi transmisivitatea hidraulica a rocilor.

Metode moderne de stocare şi interpretare a datelor prospecţiunilor geologice in domeniul urbanismului.. Elaborarea propusăeste o tehnologie  GIS avansată de stocare şi interpretare a datelor prospecţiunilor geologice, ce va permite reducerea costului prospecţiunilor geotehnice, îmbunătăţirea calităţii proiectelor şi prelucrarea informaţiei în format modern. Au fost elaborate recomandări ce vor permite crearea unui serviciu geologic modern pentru  mun. Chişinău – model pentru alte localităţi urbane ale R. Moldova.

Publicaţii de performanţă.

 

1.            ALCAZ V., DRUMEA A., ISICICO E., GHINSARI V., BOGDEVICI O.. Dezvoltări metodologice privind microzonarea seismică şi aplicarea lor pentru teritoriul or.Chişinău,  Chişinău, „Elena”, 2005, 108p.

2.            АЛКАЗ В. Oсновы прогноза сейсмической опасности и сейсмического риска территории  РM, Chişinău, „Elena”, 2007, 230p.

3.            МОРАРУ К.Е. Гидрогеохимия подземных вод зоны активного водообмена крайнего юго-запада Восточно-Европейской платформы.Chisinau: Elena V.I., 2009, 200 p.

4.            ДРУМЯ А.В., СТЕПАНЕНКО Н.Я., СИМОНОВА Н.А., АЛЕКСЕЕВ И.В., КАРДАНЕЦ В.Ю. Атлас карт интенсивности землетрясений Молдовы (монография).Кишинев, Elena V.I., 170 с.

5.            MORARU C., ANDERSON J. A Comparative Assessment of the Ground Water Quality of the Republic of Moldova and the Memphis, TN area of the United States of America, 2008.

6.             BOGDEVICI O., CADOCINICOV O., Elimination Of Acute Risks From Obsolete Pesticides In Moldova:  Phytoremediation Experiment At A Former Pesticide Storehouse. Short Title: Phytoremediation In Moldova. Application Of Phytotechnologies For Cleanup Of Industrial, Agricultural And Wastewater Contamination. Springer, Nato Book Series, C. Environmental Security, (2009) pp.61-87.

7.            MORARU C. Carstul in gipsurile din nord – vestul Moldovei, Chişinău, „Elena”, 2007.187p.

8.            ZAICENCO A., ALCAZ V. GIS Application for the Assessment of the Seismic Damage of Buildings. NATO Science for Peace and Security Series, E: Human and Societal Dynamics, vol. 52, 2009, p. 29-36.

9.            ZAICENCO A., SANDU I.  Analysis of Vrancea Seismic Source Based on Seismological Records. Risk Assessment as a Basis for the Forecast and Prevention of Catastrophies.  NATO Science for Peace and Security Series, E: Human and Societal Dynamics, vol. 35, 2008, p. 12-25.

10.        NEAGA V. Enciclopedia Moldovei: Structura geologică, Substanţe minerale utile, Caracteristica tehnico-geologică. Chişinău, 2009, p. 12-27.